REGULAMIN CENTRUM AKTYWIZACJI SENIORÓW

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Centra Aktywizacji Seniorów: „Borsuczek”, „Tekla”, „Źródło” zwane dalej CENTRUM zostały utworzone w strukturze Stowarzyszenia „Lajkonik”.
 2. Klub swoją działalność opiera na niniejszym regulaminie.
 3. Klub nie posiada osobowości prawnej.
 4. Klub swoją działalnością obejmuje teren miasta Kraków.
 5. Opiekę nad Centrum sprawuje Koordynator Stowarzyszenia „Lajkonik”.
 6. Do Centrum mogą być przyjęci:
  – seniorzy z terenu miasta Krakowa
 7. Definicję pojęcia „senior” członkowie Centrum pozostawiają w sferze własnej interpretacji uważając, iż ten zaszczytny tytuł wskazuje nie tyle na wiek, co przede wszystkim na bogaty bagaż doświadczeń życiowych, styl życia i sposób spędzania wolnego czasu, charakterystyczny dla pewnego etapu życia człowieka.

Rozdział II
Cele i ich realizacja

§1

Celem Centrum jest:

 • Aktywowanie środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzenia czasu wolnego.
 • Inicjowanie i utrzymywanie więzi koleżeńskich wśród seniorów – członków Centrum.
 • Organizowanie dla członków klubu życia towarzyskiego, w tym spotkań, zajęć, odczytów, wycieczek, imprez kulturalnych itp.
 • Organizowanie grup zainteresowań o tematyce zawodowej, kulturalnej, sportowej, itp.
 • Nawiązywanie kontaktów z innymi centrami, organizacjami i grupami wsparcia działającymi w Krakowie pracującymi na rzecz seniorów.
 • Wspieranie rozwoju zainteresowań członków Centrum.
 • Wspieranie inicjatyw umożliwiających aktywny udział seniorów w życiu ich otoczenia (dzielnicy, osiedla, miasta, kraju, innych).
 • Realizacja podjętych inicjatyw.
 • Działanie na rzecz zwiększenia udziału i aktywności seniorów w życiu społecznym.
 • Integracja społeczna seniorów z różnych środowisk, różnego pochodzenia i narodowości.
 • Promocja działalności Stowarzyszenia „Lajkonik”.

§2

 1. Centrum realizuje swoje cele poprzez:
 • Rozpoznawanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań środowiska seniorów
 • Organizowanie spotkań tematycznych
 • Organizowanie wycieczek krajoznawczych
 • Organizowanie wycieczek kulturoznawczych
 • Organizowanie imprez okolicznościowych
 • Organizowanie różnego rodzaju grup zainteresowań
 • Współpracę ze Stowarzyszeniem
 • Inną działalność dla realizacji celów Centrum

Rozdział III
Zarządzanie i organizacja

§1

 1. Organem stanowiącym Centrum jest zebranie ogólne członków Centrum.
 2. Organem wykonawczym jest Zarząd Centrum, w skład którego wchodzą:
  • przewodniczący
  • zastępca przewodniczącego
  • skarbnik
  • sekretarz
  • członek Zarządu
  • członek Zarządu
  • członek Zarządu
 3. Centrum zarządzane jest przez Zarząd Centrum we współpracy z Koordynatorem Stowarzyszenia „Lajkonik”.
 4. Członkowie Zarządu są wybierani na zebraniu ogólnym w głosowaniu jawnym, np. zwykłą większością głosów na roczną kadencję.
 5. Zarząd działa w interesie swoich członków.

§2

 1. Dni i godziny zajęć ustalane są przez członków Centrum w porozumieniu z Koordynatorem Stowarzyszenia „Lajkonik”.

§3

 1. Dokumentację Centrum stanowią:
  • deklaracja o przystąpieniu i wystąpieniu z Centrum
  • plany pracy Centrum i sposoby ich realizacji
  • sprawozdania z działalności Centrum
  • dokumentacja z organizowanych seminariów, konferencji, narad, spotkań, itp.

2. Dokumentację przechowuje się w siedzibie Centrum.

Rozdział IV
Finanse

§1

Centrum w swojej działalności finansowej może korzystać z:

 • miesięcznych składek członkowskich, których wysokość wynosi 5 złotych miesięcznie
 • dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (dotacje, darowizny, itp.)
 • dotacji z instytucji państwowych i osób prywatnych
 • dotacji z funduszy unijnych
 • dochodów własnych

Rozdział V
Prawa i obowiązki członków

§1

Centrum jest podmiotem zrzeszającym seniorów z terenu Krakowa, które :

 • złożyły prawidłowo wypełnią deklarację członkowską Centrum
 • zapoznały się z treścią regulaminu Centrum
 • zadeklarowały przestrzeganie postanowień regulaminu Centrum oraz zadeklarowały aktywne uczestnictwo oraz pracę wolontryjną w działaniach Centrum
 • Przyjęcie nowych członków Centrum następuje na okres próbny, który wynosi 1 miesiąc lub bez okresu próbnego, jeśli posiada pozytywną rekomendacje minimum 1 członka Centrum.

§2

Do obowiązków członków Centrum należy:

 • przestrzeganie regulaminu placówki
 • przestrzeganie bezpieczeństwa innych osób przebywających w Centrum
 • poszanowanie godności osobistej członków i pracowników
 • dbałość i poszanowanie sprzętów oraz przedmiotów stanowiących wyposażenie placówki
 • kulturalne i zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami i normami zachowanie się wobec członków i pracowników
 • godne reprezentowanie Centrum
 • przestrzeganie norm i zasad wzajemnego współżycia

§3

Do praw członków Centrum należy:

 • poszanowanie swoich praw i godności osobistej
 • wolność słowa przekonań i wyznania
 • rozwijanie własnych zainteresować
 • korzystanie z wyposażenia Centrum
 • uczestnictwo w zajęciach, imprezach oraz wycieczkach
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów i konfliktów w grupie
 • uzyskanie pełnej informacji o działalności Centrum

§4

Członkostwo w Centrum wygasa z chwilą:

  • wystąpienia na własną pisemną prośbę
  • śmierci członka
  • skreślenia z listy członków w wyniku:
   • działania na szkodę Centrum lub Stowarzyszenia „Lajkonik” oraz nieprzestrzegania regulaminu
   • skazanie członka prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej

§5

O skreśleniu z listy członków decyduje Zarząd Centrum w porozumieniu z Koordynatorem Stowarzyszenia „Lajkonik”.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§1

 1. Zmiany regulaminu Centrum mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustaleń.
 2. Niniejszy regulamin wymaga zatwierdzenia przez Koordynatora Stowarzyszenia „Lajkonik”.
 3. Rozwiązanie Centrum może nastąpić na wniosek walnego zebrania członków lub Koordynatora Stowarzyszenia „Lajkonik”.